Vintage

Something Different for Joomla

Regler og statutter PDF Print E-mail

Regler og statutter for Overaged Lucky Drivers
 

 

 

 

Regler og statutter for OLD

1. Ledelse.
Lederstrukturen i OLD skal til enhver tid bestå av en CL (klanleder) og 3 nestkommanderende (NK’er).  Disse utgjør styret i OLD. Ved votering i styret har CL dobbeltstemme ved likhet. Pr idag består styret av følgende personer:
CL - OLD/Slartibartfast
NK - OLD/Killer
NK - OLD/Vebbo
NK - OLD/ZeroKelvin

Styrets oppgaver er:
1. Ajourholde regler og statutter, samt påse at medlemmene etterkommer disse.
2. Behandle opptak og eksklusjonssaker.
3. Administrere www.teamold.no, herunder utnevne og følge opp moderatorer og klagebehandler.
4. Ivareta at serverdrift foregår etter gitte retningslinjer.
5. Være klagebehandler i de saker hvor KB er part i en klage.
6. Ivareta økonomien i OLD, herunder:
- Samle inn medlemskontingent en gang i året fra eksisterende medlemmer og nye godkjente søkere.
- Betale domene og serverutgifter innen riktige tidsfrister
- Forvalte OLD fondet.
- Fremlegge regnskap for klanen innen utgangen av januar hvert år.
7. Behandle alle andre saker som er av betydning for klanen.
 
Endringer i styret foregår etter følgende modell:
Om noen i styret:
A: Får terminert medlemskapet
B: Blir ekskludert,
C: Velger å trekke seg frivillig

erstattes vedkommende med en de resterende i styret anser som skikket blant klanens medlemmer.

Om det er mistillit til styrets arbeid, eller til enkelt personer i styret, er det fritt opp til det enkelte medlem å fremme ett mistillitsforslag. Dette gjøres gjennom å lansere en poll i klubbhuset. Pollens spørsmål skal utformes som følger:

 - Har du tillitt til styret i OLD
eller
- Har du tillitt til XX som styremedlem i OLD styret

Svaralternativ skal være enten JA, eller NEI.

Ved over 50% mistillit blant alle klanens medlemmer, på det tidspunktet poll'en ble lansert, skal styret/vedkommende stille sine/sin plasser/plass til disposisjon.
Under denne prosentsatsen er det opp til styret selv å vurdere sine plasser.

I de tilfeller hvor hele styret må gå, eller velger selv å trekke seg, skal nytt styre utvelges på følgende måte:
Avtroppende styre utpeker en ny CL som de anser som skikket til å lede klanen.
Ny CL utpeker 3 nye NK’er. 

2. Medlemsmasse.
OLD har etter enstemmighet i styre og ved 75 % votering fjernet taket på antall medlemmer. Nytt inntak forutsetter relativt stabilt aktivitetsnivå. Hvis OLD føler behov for å innføre tak på antall medlemmer, kan dette innføres ved enstemmighet i styret og at 75 % av medlemsmassen er for ved en avstemming.

3. Medlemsopptak
Alle trackmaniaspillere over 30 kan søke om medlemskap. Videre kreves det at du kan lese, og gjøre deg forstått på vårt norske forum. Således stiller vi ikke krav til nasjonalitet. Søknad om opptak fremmes  i tråden "Søknad om medlemsskap i forumet. Søknaden skal så godkjennes av styret før den åpnes for anbefalinger fra medlemssmassen. Når søker har fått 10 anbefalinger i tråden fra eksisterende medlemmer vil søkeren bli tilbudt medlemsskap  i OLD/. Styret vil så, sende informasjon om innlemmelse i OLD via PM.  Aksepterer søker betingelsene for medlemmskap vil vedkommende bli annonsert som medlem for klanen så snart medlemskontingenten er betalt.

4. Oppførsel.
Ivaretagelse av klanens gode navn og rykte er viktig for oss i OLD.
Alle medlemmer i OLD SKAL derfor oppføre seg høflig og hjelpsomt online. Alle som skriver i eget og andres forum SKAL følge de retningslinjer som gjelder for det aktuelle forumet. Viser for øvrig til De ti bud for god oppførsel under match!

5. Inaktivitet.
OLD er en klan hvor det er mye opp til det enkelte medlem hvor mye vedkommende ønsker å bidra med, men bare det å kjøre med rød OLD tag online på servere er ikke i seg selv tilstrekkelig for å være medlem i klanen. Minst like viktig er det å være en del av klanen her på forumet. Her koordineres aktiviteter og informasjon om diverse arrangementer offentliggjøres. Derfor oppfordres medlemmene til å være aktive både på forumet, så vel som på banen.

Medlemmer som ikke har registrert aktivitet på forumet over en perioden på 50 dager flyttes til inaktivlisten. Medlemmer som ikke har registrert aktivitet på forumet over en 100 dagers periode vil automatisk få sitt medlemsskap terminert. Søknad om nytt medlemsskap kan først fremmes 3 mnd etter terminering.

Varslet inaktivitet over 100 dager pga spesielle omstendigheter kan invilges av styret etter søknad.

6. Ferdigheter.
Det settes ingen spesielle krav til medlemmenes ferdigheter. Det er helt opp til hvert medlem hvor mye de vil trene og utvikle seg. At noen er bedre enn andre er helt naturlig.

7. Kampkaptein (KK)/kamper.
Når det kommer en utfordring til kamp, er det ingen selvfølgelighet at en fra styret må ta tak og organisere det som trengs. Det er åpent for alle medlemmer som føler kallet å stille opp som kampkaptein for kamper. Man er kun KK en kamp om gangen. Personer i styret har plikt til å svare på alle utfordringer, ingen utfordring skal være ubesvart 24 timer etter den ble utstedt. Skulle det oppstå en kollisjon imellom kamper og vi ikke klarer å stille mannskap til alle kampene, vil styret bestemme hvilke kamper som spilles. I turneringsperioder som strekker seg over ett lengre tidsrom skal KK koordinere matchtidspunkt med matchkoordinator for å unngå kolisjoner.
Matchkoordinator i OLD er OLD/Rommel.

8. Turneringer.
OLD gjennomfører jevnlig interne, eller åpne turneringer/konkurranser. Hver turnering skal følger "Retningslinjer for gjennomføring av turneringer og konkurranser i OLD" (Utgis senere). Turneringsledelsen koordinerer med matchkoordinator og evt KK'er i de tilfeller hvor klanen deltar på flere ting om gangen.

9. Tag/Nick
Alle medlemmer i OLD skal kjøre med rød tag og blått nick, og dette skal skrives med standardfonten i TMNF. $i og $w tillates brukt av den enkelte.
Tag og nick koding: $f00OLD/$23f

10. OLD-B/ (OLD-Babies/) / XO (EX-OLD)
Barn av medlemmer i OLD kan om de ønsker det, kjøre med OLD-B/ tag.
Medlemmer som av egen frivillighet velger å slutte i OLD pga liten aktivitet,
kan om de ønsker, bruke XO foran nicket sitt for å vise tidligere tilhørighet.
XO og OLD-B/ har ikke adgang til klubbhuset.
OLD-B/ og XO førere har ikke anledning til å representere OLD i matcher.

11. Eksklusjon/Terminering av medlemskap
Medlemskap i OLD er ingen selvfølgelighet. Medlemmer kan ekskluderes fra klanen dersom det foreligger gjentatte eller graverende brudd på regler, spesielt pkt 4. Terminering av medlemskap iverksettes automatisk ved lang inaktivitet (se pkt. 5) eller ved unnlatelse av innbetaling av medlemskontingent innen fristens utløp.

12. OLD's Hall of Fame.
Inn i OLD's Hall of Fame velges tidligere OLD medlemmer som gjennom sitt medlemskap har bidratt til beste for klanen ut over det normale. Styret i OLD avgjør i hvert tilfelle om vedkommende som slutter er verdig en plass i Hall of Fame. Personer som utnevnes til Hall of Fame havner i en egen forumgruppe, som gir dem fortsatt adgang til klubbhuset.

13. Støttemedlemskap i OLD
Ikke medlemmer har anledning til å bli støttemedlem i OLD. Støttemedlemskapet koster 50,- , hvor pengene går uavkortet til OLD fondet. Personer som blir støttemedlem i OLD vil bli plassert i en egen forumgruppe, hvor det går frem av profilen at de har bidratt til OLD fondet. Støttemedlemsskap gir ikke ytterligere tilgang til forumet. Støttemedlemskap gir heller ingen adgang til å benytte OLD tag etc.

Fremgangsmåte for å bli støttemedlem:
1. PM med anmodning sendes til en i styret
2. Nødvendig info vil da sendes den enkelte søker.
3. Så snart innbetaling er registrert annonseres det i egen tråd og vedkommende plasseres i forumgruppen støttemedlem.

14. Medlemskontingent.
Medlemskontingenten i OLD er 100 kroner pr år. Denne betales inn av hvert medlem i løpet av januar måned. Nye medlemmer må betale kontingent før de annonseres som fullverdig medlem. Kontingenten betales uansett når på året en blir medlem, men justeres ned 25 kroner pr kvartal.

15. Økonomi
Inntektene som klanen stort sett får gjennom medlemskontingent, evt fremtidig sponsing, forvaltes av styret. Midlene skal primært brukes til følgende:
- Drift av server og domene
- Innskudd til OLD fondet
- Premier til interne konkurranser
- Premier til åpne konkurranser
- Uforutsette utgifter / sosiale arrangementer

Med en medlemsbase på 50 vil en normalfordeling bli som følger:
Drift 0-1000,-
OLD fond 1000,-
Premier 2000,-
Uforutsette/sosiale arrangementer etc. 1000-2000
I de tilfeller der klanen ikke benytter alle tilgjengelige midler, overføres disse til evt. økt premiepott året etter.

 

16. OLD fondet
OLD fondet ble opprettet januar 2009. Fondet forvaltes av styret i OLD og har som formål å gi tilskudd til trackmaniarelaterte sider eller servere som driftes på frivillig basis i den hensikt å:
- Støtte, samt bidra til opprettholdelse av sidens tilbud
- Fremme og bidra til positiv omtale av OLD som klan i det nasjonale og internasjonale trackmania communityet.

Utdeling av midler fra fondet skjer etter følgende modell:
- Styret velger ut aktuelle kandidater innen utgangen av oktober hvert år og presenterer disse for medlemmene.
- Medlemmene stemmer gjennom november måned på hvem de mener bør tildeles økonomisk støtte.
- Den siden/serveren med flest stemmer tildeles ett tilskudd på maksimalt 1000,-

Tildeling vil skje innen 15 mai hvert år.

17. Regnskap.
For å ivareta at medlemskontingenten forvaltes på en forsvarlig måte, pålegges styret å fremlegge årsregnskap for medlemmene. Regnskapet fremlegges for medlemmene i klubbhuset innen utgangen av januar for året som har vært. Vedkommende i styret som har ansvar for økonomien i OLD skal på forespørsel kunne fremlegge kvitteringer/saldooversikt.
Økonomiansvarlig: OLD/Down

18. Klagebehandler
Alle klager på ban/blacklisting på OLD's servere skal behandles av OLD's klagebehandler. Retningslinjer for hans virke finnes på forumet. Der finnes også retningslinjer for hvordan klager skal fremsettes.

19. Hjemmeside
www.teamold.no er hjemmesiden til klanen. Styret i OLD v/administrator er ansvarlig for drift og moderering av siden. Utgifter til domene og server dekkes gjennom medlemskontingenten. Blant styrets 4 medlemmer skal det til enhver tid være minimum 2 stk som har administrator rettigheter. Dette for å ivareta en sikker og stabil drift av siden.

Administratorene av siden utnevner moderatorer til forumet.

Med vennlig hilsen
Styret i OLD

 
Joomla Templates by JoomlaShack